Menu schované do tlačítka

 

Výchovné poradenství

Informační brožurka „Čím budu?“
- přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2019/2020

INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE VŠECH KRAJÍCH ČR
(Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce)

 

Výchovní poradci:

Mgr. Dana Velíšková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň  Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
tel: 379 304 623
e-mail: veliskova@zsprestice.cz
konzultační hodiny: pondělí 13.30 hod. – 15.00 hod., případně po individuální domluvě

Dagmar Hodanová
výchovná poradkyně pro 2. stupeň Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
tel: 379 304 712
e-mail: hodanova@zsprestice.cz
konzultační hodiny: pondělí 14.00 hod. – 15.20 hod., případně po individuální domluvě

Působení výchovného poradce:

V oblasti práce s žáky vyžadující zvláštní pozornost výchovný poradce:

 • Koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP) a dohlíží na jejich realizaci.
 • Zajišťuje finální podobu individuálního vzdělávacího plánu, při jehož vypracování učitelům poskytuje metodickou podporu.
 • Věnuje péči žákům s rizikovým či problémovým chováním, spolupracuje s koordinátorem prevence rizikového chování.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.
 • Poskytuje podporu žákům cizincům.

V oblasti volby povolání výchovný poradce:

 • Vede agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy nebo při odvolacím řízení.
 • Spolupracuje s náborovými pracovníky středních škol a učilišť, dále spolupracuje s úřadem práce, organizuje společně s vedením školy náborové, informační a předváděcí akce pro žáky 9. a 8. ročníků.

V oblasti metodické a informační činnosti výchovný poradce:

 • Poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách zavedení a realizace podpůrných opatření žákům se SVP, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
 • Podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance.
 • Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující.
 • Spolupracuje se školním koordinátorem prevence rizik.
 • Spolupracuje v otázkách diagnostiky se Školským poradenským zařízením.
 • S vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, Policií ČR a krizovým centrem.

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)

SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ NEW

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti