Menu schované do tlačítka

 

Výchovné poradenství

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 (pdf)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 (pdf)

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO OBORŮ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2022/2023
(pdf)

Dny otevřených dveří  na středních školách

Informační brožurka „Čím budu?“ (pdf)
přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2021/2022

INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE VŠECH KRAJÍCH ČR (pdf)
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce


Výchovní poradci:

Mgr. Dana Velíšková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň  Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
tel: 379 304 623
e-mail: veliskova@zsprestice.cz
konzultační hodiny: pondělí 13.30 hod. – 15.00 hod., případně po individuální domluvě

Dagmar Hodanová
výchovná poradkyně pro 2. stupeň Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
tel: 379 304 712
e-mail: hodanova@zsprestice.cz
konzultační hodiny: pondělí 14.00 hod. – 15.20 hod., případně po individuální domluvě

Působení výchovného poradce:

V oblasti práce s žáky vyžadující zvláštní pozornost výchovný poradce:

 • Koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP) a dohlíží na jejich realizaci.
 • Zajišťuje finální podobu individuálního vzdělávacího plánu, při jehož vypracování učitelům poskytuje metodickou podporu.
 • Věnuje péči žákům s rizikovým či problémovým chováním, spolupracuje s koordinátorem prevence rizikového chování.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.
 • Poskytuje podporu žákům cizincům.

V oblasti volby povolání výchovný poradce:

 • Vede agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy nebo při odvolacím řízení.
 • Spolupracuje s náborovými pracovníky středních škol a učilišť, dále spolupracuje s úřadem práce, organizuje společně s vedením školy náborové, informační a předváděcí akce pro žáky 9. a 8. ročníků.

V oblasti metodické a informační činnosti výchovný poradce:

 • Poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách zavedení a realizace podpůrných opatření žákům se SVP, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
 • Podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance.
 • Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující.
 • Spolupracuje se školním koordinátorem prevence rizik.
 • Spolupracuje v otázkách diagnostiky se Školským poradenským zařízením.
 • S vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, Policií ČR a krizovým centrem.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Exkurze ZOO Praha NEW

Vzdělávací program TŘÍDĚNÍ ODPADU NEW

Adaptační kurzy 6. ročníku

Exkurze 9. r. ve spalovně komunálního odpadu

První školní den

Páťáci vítají prvňáčky

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti