Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 17/18
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY

FOTOGALERIE TŘÍD

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Výchovné poradenství

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ - MATERIÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU PK

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2016/2017 (MŠMT)

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA "ČÍM BUDU?" 
přehled oborů středních škol Plzeňského kraje

 

Výchovní poradci:

Mgr. Dana Velíšková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň  Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
tel: 377 982 274
e-mail: veliskova@zsprestice.cz
konzultační hodiny: pondělí 13.30 hod. – 15.00 hod., případně po individuální domluvě

Dagmar Hodanová
výchovná poradkyně pro 2. stupeň Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
tel: 377 983 870 linka 112
e-mail: hodanova@zsprestice.cz
konzultační hodiny: pondělí 14.00 hod. – 15.20 hod., případně po individuální domluvě

Oblasti působení výchovného poradce:
 • Výchovný poradce působí v oblasti práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy, případně se specifickými potřebami.
 • Aktivně spolupracuje s třídními učiteli, navrhuje rodičům potřebná vyšetření žáků a shromažďuje podklady pro PPP.
 • Věnuje péči žákům s rizikovým či problémovým chováním, spolupracuje s koordinátorem prevence rizikového chování.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.
 • Zpracovává plány na integraci zdravotně postižených žáků.
Výchovný poradce v oblasti volby povolání:
 • Vede agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy nebo při odvolacím řízení.
 • Spolupracuje s náborovými pracovníky středních škol a učilišť, dále spolupracuje s úřadem práce, organizuje společně s vedením školy náborové, informační a předváděcí akce pro žáky 9. a 8. ročníků.
Výchovný poradce v oblasti metodické a informační činnosti:
 • Poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
 • Podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance.
 • Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující.
 • Spolupracuje se školním koordinátorem prevence rizik.
 • S vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, Policií ČR a krizovým centrem.
 

 

   Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster