Menu schované do tlačítka

 

Informace související se svobodným přístupem k informacím (zák. 106/1999 Sb)

Údaje o jmenování ředitele školy:

Mgr. Petr Fornouz byl jmenován do funkce ředitele Základní školy Josefa Hlávky Přeštice usnesením Rady města Přeštice č. 340/2013 ze dne 27.5.2013 s účinností od 1.8.2013.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele ( §164 a 165  zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon):

§164
(1) Ředitel školy a školského zařízení

 • a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
 • c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • f) zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

§ 165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 • a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 • b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až §163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 • c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18,
 • b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35,
 • c) odkladu povinné školní docházky podle §37,
 • d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2,
 • e) přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2 , povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2,
 • f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole podle §93 a následujících a v konzervatoři podle §88,
 • g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle §66 a §97,
 • h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §52 odst. 6, §66 odst. 7 a §97 odst. 8,
 • i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4,
 • j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
 • k) uznání dosaženého vzdělání podle §70 a §100,
 • l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle §41.

Pracovník pověřený poskytováním informací:
Růžena Tomanová, tel. 377 981 922, sekretar@zsprestice.cz

Proti rozhodnutím ředitele se lze odvolat podle obecných předpisů o správním řízení.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně, telefonicky) nebo písemně (poštou, osobně, faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat) pověřenému pracovníkovi.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání této informace. V případě ústní žádosti tak pověřený pracovník učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Jestliže žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta (sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se pak považuje za nové podání žádosti).

Není-li žádost vyřízena ústně (ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele, pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání písemné žádosti), poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu - včetně možnosti pořídit si kopii - nebo na paměťových médiích. Písemně je třeba podat žádost i v těchto stanovených případech :

a)   není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta

b) nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující.

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace je podána dnem, kdy ji obdržela škola. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele (např. elektronická adresa). V případě, že z žádosti nebude jednoznačně zřejmá identifikace žadatele, zavádí zákon právní domněnku, že taková žádost není podáním ve smyslu zákona a připouští se věc odložit (taková žádost se pak ani neeviduje). Další důležitou náležitostí žádosti je přesné vymezení předmětu žádosti, tj. požadované informace.

Pověřený pracovník posoudí obsah žádosti a učiní následující opatření:

1) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je třeba řádně odůvodnit.

2) v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti školy, žádost odloží a tuto skutečnost, kterou je opět nutno odůvodnit, sdělí do 3 dnů žadateli (zákon nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).

3) poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti (případ ad 1), a to písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořídit si kopii) nebo na paměťových médiích.

O postupu při poskytování informace pověřený pracovník pořídí z á z n a m.

Lhůtu pro poskytování informací - ad 3) - lze ze závažných důvodů prodloužit - max. o 10 dnů, a to v těchto případech :

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, oddělených od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
 • konzultace mezi dvěma a více organizačními útvary povinného subjektu, který má závažný zájem na předmětu žádosti

Pokud dojde k prodloužení lhůty, je pověřený pracovník povinen písemně informovat žadatele o tom, že lhůta byla prodloužena, o důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Pokud pověřený pracovník žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.


Sazebník úhrad za poskytování písemných informací

 

 

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti