Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Školní řád

platný od 1. 9. 2014

Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Práva žáků
Povinnosti žáků
Práva zákonných zástupců žáků
Povinnosti zákonných zástupců žáků
Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Provoz a vnitřní režim školy

Docházka do školy, uvolňování žáků
Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a potřebami
Vnitřní režim školy
Dodatky pro provoz 1. stupně ZŠ a školní družiny
Dodatky pro provoz 2. stupně ZŠ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví ohrožujících rizik
Ochrana před rizikovým chováním

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Pravidla pro sebehodnocení žáků
Výchovná opatření
Klasifikace chování
Hodnocení prospěchu
Klasifikační stupně prospěchu
Zásady pro používání slovního hodnocení
Hodnocení mimořádně nadaných žáků
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Práva žáků

 1. Účastnit se výuky podle školního vzdělávacího programu a rozvrhu hodin.
 2. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Mít přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které jsou nepřiměřené jeho věku, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
 3. Aktivně se účastnit vyučování, přiměřenou formou vyjadřovat svůj názor, dotazovat se, žádat vysvětlení a pomoc při řešení problémů. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 4. Být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím, šikanováním, nedbalým zacházením, před rizikovým chováním. Má právo využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí podpory ve zmíněných oblastech. (K dispozici jsou adresy a telefonní čísla pro případ krizových a mimořádných situací.) Dojde-li k jakýmkoli projevům násilí, škola přijme příslušná účinná opatření včetně kázeňských.
 5. Žádat pomoc v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.
 6. Vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. Může mu být poskytnuta zvláštní péče v odůvodněných případech, např. při onemocnění, zdravotním postižení, rekonvalescenci.
 7. Být podporován při rozvoji svého talentu a mimořádných schopností individuálním přístupem vyučujících.
 8. Trávit dobu vyučování ve zdravém školním prostředí a aktivně se účastnit na jeho zlepšování.
 9. Být chráněn před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a ostatními návykovými látkami.
 10. Účastnit se voleb třídní a školní samosprávy (třídní samospráva, rada dětí a školní parlament).

Povinnosti žáků

 1. Žák při vyučování spolupracuje s učitelem. Chová se slušně a ohleduplně, aby nenarušoval vyučování a nerušil ostatní spolužáky. Při vyučování i o přestávkách respektuje pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Při školních aktivitách mimo školu plně respektuje pravidla dohodnutá s učitelem.
 2. Dodržuje čistotu a hygienické zásady. Do školy chodí čistě a přiměřeně svému věku vhodně oblečen a upraven. Ve škole používá každý žák svůj ručník, který pravidelně obměňuje.
 3. Slušně zdraví všechny učitele a zaměstnance školy i všechny ostatní dospělé osoby v budově školy. Slušně se chová ve škole i mimo školu.
 4. Svoje mínění a názory vyjadřuje vždy slušným způsobem (tj. bez vulgárních výrazů, přiměřeným tónem, s respektem vůči druhé osobě).
 5. Chrání zdraví svoje i svých spolužáků. Poranění nebo úraz neprodleně oznámí učiteli. V rámci svých schopností poskytne první pomoc. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými byl seznámen vyučujícími (seznámení je zapsáno v třídní knize).
 6. Chrání své osobní věci. Ztráty či poškození oznámí ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Škola neodpovídá za ztráty či poškození věcí, které do školy nepatří a nesouvisejí s vyučováním.
 7. Nemanipuluje s okny, žaluziemi, regulátory ústředního topení a elektrickými spotřebiči bez přímého pokynu dospělé osoby. Nemanipuluje s hasicími přístroji. Není mu dovoleno jezdit výtahem (kromě případů omezené mobility žáka – bude řešeno individuálně). Nevstupuje do míst označených bezpečnostními tabulkami. Respektuje trvalé nebo přechodné omezení vstupu na některá místa ve školních prostorách.
 8. V odůvodněných případech vstupuje do kanceláří a pracoven učitelů pouze na vyzvání.
 9. Nesmí do školy donášet žádné toxické a návykové látky včetně alkoholu a cigaret, kouřit v prostorách školy a její blízkosti, požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky. Upozorní učitele na výskyt předchozího jevu (i anonymně - např. prostřednictvím schránky důvěry).
 10. Pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě i ostatním spoluobčanům.
 11. Vyvaruje se projevů xenofobie a rasismu.
 12. Je zodpovědný za svoje učební výsledky a za své chování.
 13. Ve škole i mimo školu dbá na svou dobrou pověst, dodržuje pravidla slušného chování a dobrého občanského soužití, dbá na čest své rodiny, dbá na dobré jméno svojí školy - ZŠ Josefa Hlávky Přeštice.
 14. Respektuje tento školní řád, pravidla třídy, vnitřní řád školní družiny a školní jídelny.

Práva zákonných zástupců žáků

 1. Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Informování zákonných zástupců žáka probíhá formou elektronické komunikace pomocí elektronické žákovské knížky (EŽK). Každému zákonnému zástupci je přidělen unikátní přístupový kód, který slouží k přístupu do EŽK. O mimořádných výsledcích, úspěších či kázeňských opatřeních je zákonný zástupce informován i písemně v záznamníčku (1. a 2. ročník), žákovské knížce (3.ročník) a v Informační a omluvné knížce (ostatní ročníky).
 2. Volit a být voleni do Školské rady.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. Žádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka.
 4. Sdružovat se v organizaci Rada rodičů.
 5. Informovat se o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů při třídních aktivech Rady rodičů, při konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě i jindy tak, aby nebylo narušeno vyučování.
 6. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
 7. Z vážných důvodů (zdravotních, dopravních apod.) jednat s vedením školy o možnosti úpravy učebního plánu žáka, příchodu do školy nebo i jiných potřeb.

Povinnosti zákonných zástupců

 1. 1. Zajistit řádnou školní docházku dítěte. Pokud tak nečiní (neomluvená nepřítomnost žáka ve škole), porušují tím zákon a škola je povinna informovat příslušné orgány.
 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se prospěchu a chování žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 5. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení nebo násilí. Budou dbát, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou respektovat soukromí žáků.
 3. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (osobní údaje, zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Informace předávané pomocí EŽK zákonným zástupcům jsou důvěrné a chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce žáka k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 5. Příslušní pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních aktivů, Rady rodičů i ostatních jednání, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě nepřítomnosti pedagogického pracovníka budou zákonní zástupci žáka informováni jiným způsobem.

Docházka do školy, uvolňování žáků

 1. Pobyt žáků ve škole se řídí rozvrhem hodin, provozní dobou, časovým rozvrhem vyučování, řády pracoven, tělocvičen, školní družiny a školní jídelny.
 2. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejím začátkem.
 3. Docházka do zájmových útvarů a školní družiny je pro zapsané žáky povinná. Odhlášení z docházky do zájmového kroužku je možné vždy v pololetí příslušného školního roku.
 4. Nepřítomnost ve vyučování jsou rodiče nebo zákonní zástupci žáka povinni ohlásit ústně nebo písemně nejpozději do tří dnů. Nepřítomnost je možno nahlásit třídnímu učiteli pomocí elektronické žákovské knížky. Po návratu do školy předloží žák ihned omluvenku v záznamníčku (v případě žáka 1. a 2. ročníku), v žákovské knížce (v případě žáka 3. ročníku) nebo v Informační a omluvné knížce třídnímu učiteli. V odůvodněných případech si třídní učitel může vyžádat lékařské potvrzení.
 5. Škola může uvolnit žáka z vyučování na písemnou žádost rodičů nebo zákonných zástupců. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující daného předmětu, na jeden den uvolňuje žáka třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Žádost o krátkodobé uvolnění zákonný zástupce zapíše do záznamníčku (1. a 2. ročník), do žákovské knížky (3. ročník) nebo do Informační a omluvné knížky.
 6. Uvolnění z jednotlivých předmětů je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů doložené lékařskou zprávou.
 7. V průběhu vyučování mohou žáci opustit školní budovu pouze s vědomím třídního učitele a na písemnou žádost rodičů nebo v jejich doprovodu. Žáci 1. stupně ZŠ mohou opustit školní budovu před ukončením pravidelného vyučování pouze v doprovodu rodičů či jejich zákonných zástupců, popřípadě pověřených osob od rodičů či zákonných zástupců.
 8. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Především využívají možnosti ošetření v době mimo vyučování. 9. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je přitom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob (trenéři, vedoucí zájmových útvarů).
 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 3. Žák chrání zařízení školy. Pokud dojde k úmyslnému poškození věcí, k poškození z nedbalosti nebo k poškození v souvislosti s chováním, které je v rozporu se školním řádem, škola projedná případ s rodiči a žák uvede na vlastní náklady věc do původního stavu nebo zaplatí náhradu.
 4. Žák 2. stupně ZŠ užívá k úschově svých věcí skříňku, ve které udržuje čistotu a pořádek. Náklady na výrobu klíče od přidělené skříňky při jeho ztrátě hradí zákonní zástupci žáka.

Vnitřní režim školy

 1. Školní budova se otevírá v 730 hod. pro všechny žáky. Pro žáky, kteří dojíždějí z Horní Lukavice, v 710 hod. Tito žáci se zdržují ve vestibulu školy a dozor nad nimi vykonává školník nebo služba ve vrátnici. V době, kdy není služba ve vrátnici, vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází ke vchodu. Pro žáky přicházející na nultou hodinu se školní budova otvírá v 650 hod. Žáci po přezutí odcházejí do určené učebny.
 2. Po příchodu do budovy si žáci v šatně odkládají svrchní oděv na věšák a venkovní obuv do lavičky (nenechávají ji na podlaze). Žáci se přezouvají do vhodné domácí obuvi, která se nedá zaměnit s obuví na tělesnou výchovu. V šatnách se nezdržují a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen se souhlasem vyučujícího. Šatny jsou během dne uzamčeny. Třídní učitel určí služby žáků, kteří odemykají a zamykají šatnu, odchází-li třída nebo její část mimo budovu. Klíče od šaten není dovoleno ze školní budovy odnášet.
 3. Vyučování začíná v 750 hod. Po prvním zvonění (745) jsou všichni žáci ve třídách. Po zvonění na začátek vyučovací hodiny čekají žáci ve třídách na příchod vyučujícího na svých místech, zdraví povstáním. Pokud se vyučující nedostaví do pěti minut po zazvonění do třídy, zástupce třídy oznámí nepřítomnost v kanceláři ZŘ.
 4. Při výuce v tělocvičnách, dílnách, na pozemcích, v odborných pracovnách, školní cvičné kuchyni zachovávají žáci předpisy a nařízení dané vnitřním řádem odborné učebny, se kterým se seznámí v první vyučovací hodině. Do odborných pracoven žáci přecházejí dvě minuty před koncem přestávky podle pokynů příslušného učitele. Končí-li dopolední nebo odpolední výuka některé třídy dvěma spojenými hodinami (Pč, Vv, Tv a podobně), vyučuje se bez přestávky a vyučování je ukončeno o deset minut dříve.
 5. Přestávky slouží k odpočinku mezi vyučováním, přípravě na další hodiny, občerstvení, hygienickým potřebám, případně řízené pohybové aktivitě. O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí (podle pokynů dozírajícího učitele) pobývat v určených venkovních prostorách (do prvního zvonění). Pro pomůcky chodí určení žáci nejdříve 5 minut před začátkem vyučovací hodiny.
 6. Vyučující poslední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny, když předtím zajistí uzavření oken a dohlédne na pořádek ve třídě. Při odchodu žáků ze školy po ukončení vyučování se šatny nezamykají. Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování v budově školy.
 7. Polední přestávku na oběd má každá třída podle rozvrhu. Na oběd chodí žáci 2. stupně samostatně. Cestou dodržují pravidla bezpečnosti silničního provozu.
 8. Při školním stravování respektují žáci řád školní jídelny.
 9. Žákům je mezi dopoledním a odpoledním vyučováním umožněn pobyt ve škole. V této době se žáci zdržují pouze v té části budovy, kde se nachází jejich kmenová třída. V případě příznivého počasí se žáci mohou zdržovat v prostoru vnitřního atria školy (podle pokynů dozírajícího učitele).
 10. Žák nosí do školy pouze učebnice a potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Nenosí do školy předměty, které nepotřebuje k vyučování a které by mohly zbytečně rozptylovat jeho pozornost. Osobní věci si žák ukládá na místa k tomu určená. Doporučuje se označení všech věcí jmenovkou. Cenné věci a větší finanční obnosy žák do školy nenosí. Pokud to není bezpodmínečně nutné, nenosí žák do školy ani mobilní telefon. Mobilní telefony jsou při vyučování uloženy v aktovce a jsou vypnuté.
 11. Po celou dobu pobytu ve škole a při všech školních akcích mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové dokumenty.

Dodatky pro provoz 1. stupně ZŠ a školní družiny

 1. Školní budova se pro provoz družiny otevírá v 6 hodin, pro ostatní žáky v 730 hod. Budova se uzavírá v 16 hodin.
 2. Desetiminutové přestávky tráví žáci v části podlaží svojí kmenové učebny.
 3. Časový rozvrh vyučovacích hodin

1. 7.50 - 8.35
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
 

Dodatky pro provoz 2. stupně ZŠ

 1. Časový rozvrh vyučovacích hodin
 2. 1. 7.50 - 8.35
  2. 8.45 - 9.30
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.35 - 13.20
  7. 13.10 - 13.55
  8. 14.05 - 14.50
 3. Ve výjimečných případech lze zařadit nultou hodinu v době 655 - 740 hod.
 4. Desetiminutové přestávky tráví žáci v části podlaží svojí kmenové učebny.
 5. K přesunu do jiných učeben nepoužívají žáci bočního schodiště.
 6. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučování trvá 45 minut, odpolední výuka začíná ve 13.10.
 7. V případě vhodných klimatických podmínek mohou žáci o velké přestávce využít vnitřní atrium školy. Dohled nad žáky zajišťuje určený zaměstnanec školy.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a seznámení s pravidly uvedenými ve školním řádu provádí třídní učitel na počátku školního roku přiměřeně věku a rozumovým schopnostem žáků.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v budově školy, v tělocvičně nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu a následně svému třídnímu učiteli případně učiteli konajícímu dozor.

Pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví ohrožujících rizik  

Žáci i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou v zájmu sebe i svého okolí povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zejména je zakázáno:

 • kouřit v celém areálu školy
 • pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky (OPL)
Žákům je dále zakázáno:
 • přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní
 • manipulovat svévolně s rizikovými chemickými látkami
 • používat vlastní elektrické přístroje
 • zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji
 • donášet, příp. ponechávat bez dozoru cenné předměty a větší částky peněz
 • vstupovat do školní budovy se skateboardy, koloběžkami a na kolečkových bruslích - (příp. v jiné nevhodně upravené obuvi)
 • otvírat okna ani s nimi jakkoliv manipulovat, větrat v době, kdy není v učebně přítomen vyučující (okno může být v nepřítomnosti učitele otevřeno pouze na ventilaci), příp.sedět na okenních parapetech

Žáci, kteří do školy dojíždějí na kole či koloběžce, popřípadě na motorce či skútru, zaparkují toto v prostoru tomu určenému u školní jídelny a dostatečně jej zabezpečí ve stojanu zámkem či podobným zařízením. Prostor je sledován kamerovým systémem.

Ochrana před rizikovým chováním

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Školní metodici prevence zajišťují preventivní program školy, spolupráci s rodiči v oblasti prevence a informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodici prevence spolupracují s dalšími institucemi, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu je hrubým porušením školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou přísně zakázány a budou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla nedílnou součástí vyučování.

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Hodnocení výsledků žáků se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č 561/2004 Sb. (školský zákon), Vyhláškou o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 48/2005 Sb. a dalšími předpisy.

Pravidla pro sebehodnocení žáků

 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
 2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Přirozená součást procesu učení je i chyba. Hodnocení žákova výkonu se provádí nejen klasifikací, ale bývá doprovázeno mimo jiné i rozborem chyb žáka.
 3. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
          - co se mu daří
          - co mu ještě nejde, jaké má rezervy
          - jak bude pokračovat dál
 4. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 5. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat způsoby hodnocení a více aktivizovat žáka.
 6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
  Hodnocení ze strany učitele poskytuje žákovi zpětnou vazbu o jeho práci, přístupu k vyučování. Musí být:
          - jednoznačné
          - srozumitelné
          - věcné
          - srovnatelné s předem stanovenými kritérii
          - všestranné

Výchovná opatření:

Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel za školní iniciativu, za školní úspěšnou práci, za příkladné chování, za reprezentaci třídy nebo školy aj.

Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev humánnosti, záslužný nebo statečný čin, za vzornou reprezentaci školy, za dlouhodobou úspěšnou školní práci.

Školní pohár za vynikající školní výsledky a reprezentaci se uděluje žákům 9. tříd za vynikající školní výsledky v průběhu školní docházky, výbornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, olympiádách apod. Návrhy projedná pedagogická rada na základě doporučení třídního učitele.

Věcný dar za výjimečný záslužný čin nebo za vynikající studijní výsledky se uděluje žákům po projednání pedagogickou radou na základě doporučení třídního učitele.

Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel za opakované drobnější přestupky proti školnímu řádu. Zpravidla za opakovanou nekázeň, nepořádnost, neplnění zadaných úkolů, pozdní příchody do školy, manipulace s mobilním telefonem při vyučování aj.

Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel za závažný kázeňský přestupek nebo za časté drobné přestupky. Zpravidla za opakované nerespektování pokynů vyučujících, neplnění školních povinností, zapírání žákovské knížky, opakovanou ztrátu žákovské knížky, podvody v žákovské knížce, časté vyrušování při výuce, opakované pozdní příchody na vyučování, opakovanou manipulaci s mobilním telefonem při vyučování, ničení nebo poškozování majetku školy nebo majetku spolužáků, opakované nošení předmětů nesouvisejících s výukou do školy, vulgární nebo agresivní chování, narušování osobního soukromí spolužáků, slovní nebo fyzické útoky vůči spolužákům, ponižování nebo vyhrožování spolužákům a další.

Důtku ředitele školy ukládá ředitel po projednání v pedagogické radě za závažný kázeňský přestupek nebo za opakující se kázeňské přestupky.

Za závažný kázeňský přestupek je považováno například fyzické napadení, účast na šikanování spolužáka, agresivní a vulgární vystupování, krádež, toxikomanie, úmyslné zničení nebo závažné poškození školního majetku, přechovávání nebo distribuce návykových látek, zavinění vzniku úrazu chováním v rozporu s pokyny vyučujícího, s ustanoveními školního řádu nebo řádu pracovny, svévolné opuštění školy nebo prostoru konání školní akce, podvádění v žákovské knížce, záškoláctví a další.

Klasifikace chování:

Klasifikace chování není trestem ve smyslu kázeňského opatření, ale výhradně hodnocením žákova chování za příslušné období. Toto hodnocení není nezbytně podmíněno předchozím uložením jakéhokoli z uvedených kázeňských opatření.

Hodnocen známkou 1 (chování velmi dobré) je žák, který uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Hodnocen známkou 2 (chování uspokojivé) je žák, jehož chování je v rozporu s pravidly obecné lidské slušnosti a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se i po udělení důtky třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje svoji bezpečnost a zdraví nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.

Hodnocen známkou 3 (chování neuspokojivé) je žák, jehož chování ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se i po udělení důtky ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Hodnocení prospěchu

Podklady pro výslednou klasifikaci získává učitel průběžným soustavným pozorováním žáka, jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušení (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, písemnými pracemi, didaktickými testy).

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace (u písemných zkoušek a testů do 14 dnů) a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů a výtvorů.

Učitel rozvrhne kontrolní a písemné práce rovnoměrně tak, aby se nadměrně nehromadily v období před výslednou klasifikací.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. Veškeré známky (hodnocení) , které učitel zahrne do výsledné klasifikace na vysvědčení, zapisuje průběžně do elektronické žákovské knížky, u 1. a 2. ročníku souběžně do záznamníčku, u 3. ročníku souběžně do žákovské knížky. Zápis známek (hodnocení) se řídí Vnitřním předpisem Základní školy Josefa Hlávky Přeštice o pravidlech zaznamenávání hodnocení do elektronických žákovských knížek a zaznamenávání informací do Informační a omluvné knížky.

Žák 6. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí. Obdobné pravidlo platí i v naukových předmětech ve 3. až 5. ročníku základní školy. Ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření může nahrazovat vyzkoušení praktický výkon žáka. Výslednou klasifikaci určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

V případě, že žáka nebude možno z předmětu hodnotit, např. z důvodu dlouhodobé absence nebo časté nepřítomnosti žáka ve výuce, bude hodnocen v náhradním termínu po vykonání komisionální zkoušky.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po celé klasifikační období. Učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Klasifikační stupeň není aritmetickým průměrem dílčí klasifikace za příslušné období.

Ve všech ročnících mohou rodiče žáků s prokazatelnými vývojovými poruchami učení požádat ředitele školy o slovní hodnocení .

Žádost musí být doložena vyšetřením (ne starším než 2 roky) a doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Klasifikační stupně prospěchu

stupeň 1 (výborný):

Žák ovládá požadované učivo uceleně, přesně a úplně. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření projevuje soustavně kladný vztah k praktickým činnostem, které vykonává pohotově, samostatně a ukázněně. Utváří jimi tak potřebné dovednosti a návyky. Pracuje bez závažnějších nedostatků. Umí si zorganizovat práci, dodržuje pravidla a pokyny související s konkrétní praktickou činností.

stupeň 2 (chvalitebný):

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. V jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření pracuje samostatně, ale méně tvořivě, avšak bez podstatných chyb. Umí si zorganizovat vlastní práci, jejíž výsledky mohou mít drobné nedostatky. Je uvědoměle ukázněný, zřídka potřebuje pomoc učitele.

stupeň 3 (dobrý):

Žák má v osvojování požadovaných poznatků mezery. Při vykonávání požadovaných činností se projevují nedostatky. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky. V kvalitě jeho výsledků se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření má žákova úspěšnost jisté výkyvy. Dopouští se chyb a potřebuje občasnou pomoc učitele, kterým musí být veden i při dodržování pracovního režimu, kázně a zásad.

stupeň 4 (dostatečný):

Žák má v osvojování požadovaných poznatků závažné mezery. Při vykonávání požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky.Při řešení úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky. V grafickém projevu se vyskytují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření žák pracuje bez zájmu a pouze za stálé pomoci a vedení učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Málo dbá na dodržování příslušných předpisů, zásad a pracovního režimu.

stupeň 5 (nedostatečný):

Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté závažné logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné dostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření neprojevuje žák žádný zájem o práci. Má podstatné nedostatky a nejeví ani minimální snahu je odstranit. Nedodržuje předepsaný pracovní režim a zásady práce.

Zásady pro používání slovního hodnocení

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení:

Prospěch

Ovládnutí učiva

 

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 – nedostatečný

neovládá

 

Myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 – nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 

Vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 – nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

 

Celková aplikace vědomostí

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 – nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 – nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Hodnocení mimořádně nadaných žáků  

Na základě zjištění PPP je žák vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který mu rovněž stanovuje kriteria hodnocení.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Při hodnocení chování žáků se specifickými poruchami chování jsou zohledňovány problémy a nedostatky vyplývající z charakteru jejich poruchy na základě odborného vyšetření. Zohlednění se týká projevů žáka vyplývajících z typu a rozsahu jeho poruchy.

Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení (SPU), se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním a žáků integrovaných:

Žák je hodnocen individuálně. Vzdělává-li se podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou v něm uvedena i doporučení týkající se hodnocení. Žák využívá zohlednění, která zpravidla spočívají v:

 • poskytnutí přiměřeného časového úseku na hodnocené práce
 • úpravě rozsahu práce
 • respektování specifických chyb v důsledku SPU
 • ověřování správného pochopení zadání
 • jiného způsobu klasifikace – např. kombinace slovního hodnocení a známky
 • možnosti použití kompenzačních pomůcek a dalších technických opatření

Při hodnocení žáka, který není státním občanem ČR, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení takového žáka ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Současně berou tuto skutečnost na vědomí učitelé předmětů s převahou naukového zaměření, kde znalost jazyka může do značné míry taktéž ovlivnit výkon žáka.

Schváleno Školskou radou dne 21. 8. 2014

V Přešticích 1. 9. 2014

Mgr. Petr Fornouz  v.r.
ředitel školy

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster